Als evaluatievorm koos ik ervoor om een paper Te schrijven, omdat ik graag schrijf. Reeds van sorts af aan schreef ik graag opstellen en voelde ik me daar goed bij. Een paper is natuurlijk niet zomaar een opstelletje, maar het is voor mij een mogelijkheid om mijn mening Tes uiten over een ‘zorg ‘ . Mijn vertrekpunt voor mijn paper is een zorg dice in mijn hoofd speelt.

Toen ik nadacht over heated thema ‘digitale media en generatie ‘ dacht ik meteen aan sociale netwerken. Iemand new wave mijn klas heeft ooit een web site over mij gepubliceerd en digital audiotape voorval ben ik nooit vergeten. Ik werd openbaar vernederd. Iedereen kon heated lezen en velen wisten het al voordat ik het zelf had vernomen. Momenteel begeleid ik ook een leerling voor mijn afstudeerproject en ook dice leerling is al meermaals gepest via Netlog en msn. Ook toen heb ik me opnieuw vragen gesteld. De school in kwestie zei tegen dice leerling dat ze de pestkoppen moest blokkeren. Waar die school niet bij stilstond, is dat leerlingen tegenwoordig dagelijks via de computing machine communiceren. Het is praktisch onmogelijk om iedereen Te gaan blokkeren. Daarom heb ik me de vraag gesteld of scholen niets moeten doen met de opkomst van sociale netwerken nut of ze leerlingen niet kunnen beschermen tegen zulke feiten.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Voor mijn paper koos ik dus ALSs vertrekpunt: Hoe kan work forces sociale netwerken integreren in het onderwijs nut is dit noodzakelijk?

Tegenwoordig komt work forces geregeld in kranten en tijdschriften artikels tegen over sociale netwerken. De sociale media heeft zo’n opstoot gekend, digital audiotape we ons geen leven meer zonder kunnen voorstellen. Voor jongeren zijn sociale netwerken haast niet meer weg Te denken ; het is voor biddy een nieuw communicatiemiddel geworden. Ik vroeg me af of work forces sociale netwerken dan ook niet moet trachten te integreren in heated onderwijs of dat work forces ze gewoon kan negeren.

Vanuit de bronnen die ik heb doorgenomen kan ik enkel concluderen digital audiotape integratie in het onderwijs een absolute must is. Waarom? Dat zal ik proberen duidelijk Te maken in deze paper.

Een sociaal netwerk is eigenlijk een plaats waar mensen elkaar ‘ontmoeten ‘ . Iedereen die palpebra is van een netwerk, moet ook een profiel aanmaken. Aan dot profiel moet work forces dan profielen van anderen koppelen, zodat er een netwerk van vrienden ontstaat. Een sociaal netwerk is eigenlijk een soort tweede identiteit. Hierin schuilt reeds een eerste gevaar ; iedereen kan een profiel aanmaken en zelf kiezen welke informatie hij vrijgeeft. Een adult male new wave vijftig jaar kan zich bijvoorbeeld voordoen ALSs een jongeman new wave 20 jaar. Zo kan iemand ook een onecht profiel aanmaken new wave iemand waar hij ruzie mee heeft.

Via zo’n sociaal netwerk kan work forces dan berichten sturen naar elkaar, links delen, reageren op iemand anders zijn foto ‘s, position, picture ‘s, enz. Dit kan zowel openbaar ALSs prive gebeuren.

De belangrijkste netwerken die work forces in Belgie gebruikt zijn Facebook, Netlog en Myspace. Facebook zou zich meer op de hoger geschoolde Burger en de professional richten. Netlog richt zich eerder op een jonger publiek nut is dus erg populair bij leerlingen. Myspace is dan weer de internationale tegenhanger new wave Hyves. Dit biedt veel mogelijkheden nut functies en heeft dus ook een zeer brede gebruikersgroep. Verder tabun ik over deze verschillende netwerken niet uitweiden, aangezien ik meen digital audiotape iedereen tegenwoordig Al wel eens gehoord heeft new wave een new wave deze netwerken.

Eerst zet ik enkele feiten op een rijtje om de gevaren van deze netwerken aan Te kaarten:

  • Lerares veroordeeld wegens seks met leerling. De lerares had haar leerling via Facebook verleid en op die manier ontstond Er een passionele relatie tussen beiden.
  • Juf ontslagen na gesprekjes op Netlog. De juf wou graag op hetzelfde niveau zitten dan haar leerlingen en ze accepteerde Hun vriendschapsverzoeken. Via Netlog werden Er vervolgens ervaringen uitgewisseld new wave de vakantie of weekends.
  • Waarom geen lupus erythematosuss Facebook op school? Deze vraag stelde de Morgen aan haar lezers. Men zou leerlingen bewuster willen maken van o.a. het privacybeleid new wave de verschillende netwerken.
  • Meisje pleegt zelfmoord na pesterijen op Facebook.
  • Leerkracht en leerlingen mogen geen vriendjes zijn op Facebook.

Sociale netwerken zijn een echte ballyhoo dice work forces niet meer kan wegdenken. Regelmatig verschijnen Er in kranten en tijdschriften artikels met koppen ALSs hierboven beschreven. Ik stel me de vraag of leerkrachten en scholen blind mogen en kunnen zijn voor deze artikels. Scholen zien naar mijn mening onvoldoende de impact in new wave deze netwerken en onderschatten hun kracht.

Ten eerste vraag ik me af in hoeverre leerlingen grenzen kennen i.v.m. het privacybeleid. Ik meen digital audiotape heel wat leerlingen zich niet bewust zijn new wave alle gevaren en risico ‘s die sociale netwerken met zich meebrengen. Leerlingen beseffen vaak niet wie Hun gegevens en informatie allemaal kan bekijken. Zo weten heel wat leerlingen niet digital audiotape ze niet zomaar foto ‘s new wave anderen mogen publiceren. Heel wat jongeren denken dat dot geen kwaad kan, terwijl ze in principe steeds de toestemming moeten vragen new wave anderen voordat ze foto ‘s op Hun profiel zetten. Men reageert ook naar hartenlust op andermans foto ‘s, niet wetende digital audiotape ook anderen Hun reacties kunnen lezen.

Het zijn niet enkel leerlingen dice hiervan onvoldoende op de hoogte zijn, maar ook leerkrachten. Als ik na ga welke profielen ik new wave medestudenten of docenten kan bekijken zonder ermee bevriend Te zijn, dan kan ik concluderen digital audiotape Er volgens mij ook veel volwassenen niet weten hoe ze Hun profiel kunnen beschermen. Uiteraard zijn leerlingen nog gevoeliger en beseffen zij minder dan volwassenen de impact van het privacybeleid. Jongeren zullen minder snel nadenken voordat ze iets publiceren op cyberspace. Daarom vind ik het een zeer goed idee om een lupus erythematosuss Facebook of Netlog te organiseren waarin work forces de verschillende aspecten van het privacybeleid toelicht. Men moet dringend preventief Te werk gaan alvorens er zich nog meer incidenten voordoen dice work forces nadien moet opvolgen. Ik vind dat work forces leerlingen moet sensibiliseren voor de gevaren. De school speelt hier een belangrijke rol. De school is niet enkel een plaats om te leren, maar het is voor jongeren uiteraard ook de plaats om sociale contacten te leggen. Die sociale contacten vertalen zich wellicht ook in vriendschappen via sociale netwerken, dus is de school een belangrijke organisatie om dice sensibiliseringscampagne Te Leiden.

Een tweede belangrijk facet is dat de afstand met de echte wereld zo groot is, dat ze zichzelf via cyberspace letterlijk meer zullen blootgeven. Als er bijvoorbeeld een struggle is tussen dainty leerlingen, is de kans groot dat ze dot struggle eerder via cyberspace zullen uitvechten, zoals bv. pestberichtjes sturen naar elkaar via een sociaal netwerk, foto ‘s new wave elkaar taggen, lelijke dingen typen bij foto ‘s van elkaar of zelfs nog erger ; misschien wel een web site of een vals profiel aanmaken om de andere te kleineren.

Het is immers veel makkelijker om iemand via cyberspace Te pesten dan iemand in zijn gezicht uit Te schelden. Jammer genoeg constateer ik digital audiotape steeds meer leerlingen hiervan misbruik maken en digital audiotape ze letterlijk Hun grenzen niet kennen. Onlangs werd ik geconfronteerd met pestberichten new wave een leerlinge dice ik begeleid voor mijn afstudeerproject. De dingen dice ik digital audiotape gesprek aan soma kwamen, waren werkelijk mensonwaardig. Jongeren kunnen zeer difficult zijn voor elkaar en ALSs de grens met de realiteit vervaagt, is heated net zo gemakkelijk voor biddy. Ze beseffen naar mijn mening niet wat de draagwijdte hiervan is en wat de gevolgen kunnen zijn.

In een artikel vernam ik zelfs digital audiotape een meisje zelfmoord had gepleegd nadat haar vriendje haar had gedumpt via Netlog. Zoiets kan ik me eigenlijk niet voorstellen en heated baart me echt zorgen over de huidige maatschappij. Moeten we ons geen vragen gaan stellen? Ik geloof new wave wel. Hiermee wil ik nogmaals duiden dat scholen de impact van sociale netwerken niet mogen onderschatten en digital audiotape ze Er effectief actief mee aan de slag moeten gaan om de leerlingen Te waarschuwen voor gevaren. Men moet een sensibiliseringscampagne opstarten om zulke situaties te vermijden!

Een derde facet waar ik me vragen bij stel is heated gezag new wave de leerkracht. Is er een evolutie in de verhouding tussen leerkracht en leerlingen? Een communicatiemiddel digital audiotape reeds enkele jaren van kracht is, is e-mail bijvoorbeeld. Dit is ook een belangrijk gegeven van digitale media waarvan work forces de invloed niet mag onderschatten. De manier waarop een leerkracht antwoordt op een vraag new wave een leerling kan de relatie tussen beiden beA?nvloeden. In een new wave de artikels die ik gelezen heb, pleit een woordvoerster new wave het Go! onderwijs ervoor om de communicatie tussen leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk via gesloten platvormen ALSs Smartschool Te laten verlopen. Op dice manier is er een duidelijke grens en heeft de school ook het taalregister new wave de leerlingen beter in de manus. De leerlingen worden via Smartschool aangemaand om een deftige Afrikaans Te hanteren en niet de chattaal die ze via sociale netwerken gebruiken. Als een leerling dan een bericht stuurt met de vraag wat zijn/haar leerkracht gedaan heeft tijdens heated weekend, kan work forces de leerling hiervoor ‘straffen ‘ , aangezien het binnen de schoolcontext valt.

Als leerkrachten en leerlingen via een sociaal netwerk bevriend zijn, is dit een heel ander verhaal.

In vele krantenartikels bekritiseert work forces vriendschappen tussen leerkracht en leerlingen via sociale netwerken.

De ultieme vraag “Mogen leerlingen en leerkrachten met elkaar bevriend zijn? ” is al meermaals gesteld. Een duidelijk antwoord heeft work forces er nog nooit op gevonden.

Ik meen digital audiotape leerkrachten dot zelf moeten kiezen ; willen ze dichter staan bij Hun leerlingen door vrienden Te zijn via een sociaal netwerk, dan vind ik niet dat work forces dat kan of mag verbieden. Het schept sowieso een andere relatie, maar dan moeten leerkrachten zich ook bewust zijn new wave een verschuiving new wave de verhouding leerkracht-leerling.

Toch vind ik niet digital audiotape leerlingen moeten weten wat leerkrachten doen in Hun vrije tijd. Men moet nog altijd een gezonde afstand bewaren. Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn digital audiotape work forces ALSs leerkracht dainty profielen aanmaakt ; een voor privegebruik en een ander voor schoolgebruik. Op die manier kunnen leerkrachten ook via een sociaal netwerk communiceren met hun leerlingen. Zo kan de leerkracht bijvoorbeeld wel eens reageren op foutief taalgebruik en heeft de leerkracht een bepaalde controle over de leerlingen. Langs de andere kant vind ik ook niet digital audiotape leerkrachten zich moeten moeien met heated taalgebruik new wave de leerlingen na de schooluren. Misschien digital audiotape leerlingen Er ook misbruik new wave zullen maken door bv. vragen Te stellen over een taak of toets via digital audiotape sociaal netwerk. Ik denk digital audiotape leerkrachten dan heel duidelijk grenzen moeten stellen en dice ook zeer goed moeten aangeven. Men moet zich heel bewust zijn new wave zo’n vriendschap en zich afvragen wat work forces met die ‘vriendschap ‘ wil bereiken.

Een sociaal netwerk heeft niet enkel nadelen, gelukkig! Een sociaal netwerk is een deel new wave de wereld van leerlingen ; contacten die work forces op school legt, kan work forces online voortzetten. Leerlingen zullen elkaar niet zo snel meer bellen, maar wel sms’en, berichtjes sturen via Netlog, Facebook, .. of met elkaar chatten. Leerlingen zullen op decease manier misschien ook sneller Hun gevoelens uiten of over problemen praten. Ook dot heeft weer een keerzijde ; leerlingen zouden gestimuleerd moeten worden om ook in het echte leven en dus niet op een virtuele manier, Hun gevoelens te uiten. Men blijft ook beter op de hoogte van elkaar ; iedereen kan steeds invullen wat hij aan het doen is en daar kunnen anderen meteen op reageren. Toch kennen velen ook hier Hun grenzen soms niet ; ik ben new wave mening dat niemand moet weten wanneer iemand bijvoorbeeld heeft overgegeven of naar heated lavatory is geweest. Soms zet work forces bepaalde zaken in een position waarbij ik mijn wenkbrauwen frons. Er zijn dus wel voordelen aan verbonden, al hebben dice ook vaak een keerzijde.

Een sociaal netwerk waar ik Al veel voordeel uit gehaald heb is een soort Facebook voor leerkrachten, nl. Klascement. Het is een website waar leerkrachten heel wat zaken kunnen posten: lesvoorbereidingen, interessante web sites, on-line oefeningen, enz. Alle leden zijn dus ook leerkrachten of studenten van de lerarenopleiding die ervaringen en tips met elkaar willen uitwisselen. Als ik tijdens een lupus erythematosuss bijvoorbeeld oefeningen voor differentiatie wil voorzien, neem ik ook op deze web site eens een kijkje. Ik heb Al heel wat bruikbaar materiaal new wave deze website voorzien. Deze web site is dus een mooi voorbeeld new wave een voordeel new wave zo’n netwerk.

In deze paper heb ik nu heel wat aspecten aangekaart new wave sociale netwerken nut heb ik duidelijk proberen Te maken dat het onderwijs niet blind mag zijn voor deze nieuwe ballyhoo. Scholen moeten zo snel mogelijk een sensibiliseringscampagne opstarten voor de leerlingen en lessen over deze netwerken integreren. Men moet jongeren bewust maken new wave de risico ‘s en gevaren en hen beschermen voor incidenten. Alle leerkrachten moeten zich hiervoor openstellen en moeten hun samenwerking verlenen om de jongeren op een goede manier met sociale netwerken om Te laten gaan. Ook leerkrachten die niet geA?nteresseerd zijn in deze netwerken, moeten toch eens een kijkje nemen zodat ook zij op de hoogte zijn van de risico ‘s en gevaren.

Leerkrachten moeten zich bewust zijn new wave een mogelijke verschuiving new wave de verhouding tussen biddy en Hun leerlingen ALSs ze vriendschappen aangaan en ze moeten hierover een duidelijk standpunt innemen. Kiezen ze ervoor om hun priveleven gescheiden Te houden en met hun leerlingen via een gesloten platvorm Te communiceren of willen ze zich liever mengen in de wereld van de jongeren door zo’n virtuele vriendschap? Waar ligt voor biddy de grens en hoe geven ze dice aan? Dit zijn belangrijke vragen dice elke leerkracht zich zou moeten stellen.

Integratie new wave sociale netwerken in het onderwijs is dus een absolute must!

Reflectie:

Voor ik aan mijn paper begon, heb ik eerst boeken gezocht in de bibliotheek. Die zoektocht leverde me niet genoeg op ; er bestaan heel weinig boeken over sociale netwerken. De boeken dice ik geraadpleegd heb, vertelden dan meer over de technische aspecten van deze netwerken en niet zozeer over de impact. Zaken ALSs ‘hoe maak ik een profiel en hoe zoek ik vrienden? ‘ werden uitgebreid toegelicht, maar niet zozeer de gevolgen new wave deze netwerken.

Er zijn natuurlijk de voorbije maanden Al heel wat krantenartikels verschenen over sociale netwerken. Eerst heb ik alle artikels geselecteerd dice over sociale netwerken gingen en vervolgens heb ik daaruit peg eens een selectie gemaakt new wave artikels die ook gingen over heated onderwijs en sociale netwerken. Ik was onzeker om aan deze paper Te beginnen, omdat ik het gevoel had dat ik onvoldoende informatie had voor me genuine te baseren op feiten. In vele artikels kwamen telkens dezelfde zaken aan soma zoals bv. vriendschap tussen leerkracht en leerlingen, pestincidenten via een sociaal netwerk, enz. Dit zijn natuurlijk belangrijke feiten, maar ik kon me niet genuine baseren op een wetenschappelijk werk.

Voor ik dan echt begon Te schrijven, heb ik eerst de opdracht nog eens goed doorgenomen om na te gaan wat de evaluatiecriteria waren. Daarna heb ik op een kladversie een scheme gemaakt met mijn tekststructuur. Die structuur heb ik proberen Te verwerken in mijn uitgeschreven versie door o.a. gebruik Te maken van signaalwoorden.

Ik ben best tevreden over heated eindresultaat, al vraag ik me af of Er voldoende dieptegang in pimple. Ik heb me uiteraard gebaseerd op mijn bronnenonderzoek en aangezien ik geen wetenschappelijke werken heb kunnen raadplegen, bevat mijn paper geen kritische opmerkingen over feitelijke kennis. Ik heb geprobeerd om toch enkele voor- nut nadelen aan Te kaarten en dice kritisch Te bekijken.

Bronvermelding:

Geraadpleegde websites/blogs:

hypertext transfer protocol: //www.standaard.be

hypertext transfer protocol: //www.hetnieuwsblad.be ( website + forum )

hypertext transfer protocol: //www.klascement.net

hypertext transfer protocol: //www.klasse.be ( web log )

hypertext transfer protocol: //www.clicksafe.be/kinderen/nl/tips/beste-vrienden-met-vriendensites/

hypertext transfer protocol: //www.kjt.org ( web log )

hypertext transfer protocol: //nl.netlog.com/leraar_in_spe

hypertext transfer protocol: //sociale-netwerken.wikispaces.com/

hypertext transfer protocol: //www.paulomoekotte.nl/blog/ ? p=174

hypertext transfer protocol: //www.frankwatching.com/archive/2008/11/24/trends-2009-sociale-netwerken/

hypertext transfer protocol: //www.slideshare.net/indirareynaert/sociale-media-en-netwerken-in-het-onderwijs

hypertext transfer protocol: //www.onderwijsraad.nl/dossiers/de-sociale-functie-van-de-school

hypertext transfer protocol: //publiekesfeer.nl/verslagen/66/web-log-qport-hyves-ning-en-twitter-sociale-media-en-netwerken-in-het-onderwijs.html

Geraadpleegde boeken:

Sociale netwerken op cyberspace ( geschreven door Francisca Fouchier & A ; Victor G.B. Peters )

Jongeren en gambling, over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken nut educatieve

kansen ( geschreven door Evelien de Pauw, Stefaan Pleysier, Jan van Looy en Ronald Soetaert )