Voorwoord

De kranten stonden Er vol new wave, dagelijks werd Er in het journaal en praatprogramma ‘s over gesproken: ‘Wordt de AOW-leeftijd verhoogd new wave 65 naar 67 jaar? ‘ Dit is althans wel het program dat op Prinsjesdag officieel bekend werd gemaakt. Dit program bied veel voordelen, maar het zal ook veel nadelen met zich meebrengen. Er bestaan zowel voorstanders als tegenstanders van dot kabinetsplan. Met andere woorden, een erg controversieel en unfastened onderwerp. Vooral voor jongeren erg interessant, omdat de leeftijdsverhoging het meest betrekking heeft tot deze doelgroep. Daarom hebben wij dot onderwerp gekozen en hopen daarmee meer op hoogte te komen van heated ontstaan en de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd. Zo kunnen wij aan de manus new waves betrouwbare bronnen erachter komen hoe wij denken over dit onderwerp en onze persoonlijke conclusies trekken.

Inleiding

De crisis, dice in 2007 zijn Begin inluidde, is nog steeds een veelbesproken onderwerp. Het einde is in zicht, maar we zijn er nog niet. Banen en inkomenszekerheden staan peg op het spel en de staatsschuld loopt in snel pacing op. Sinds heated ontstaan new wave de crisis wordt in alle landen gezocht naar maatregelen om de crisis het hoofd Te bieden. We beperken ons tot de maatregelen dice in Nederland worden getroffen. Het kabinet investeert in duurzaamheid, energiezekerheid en innovatie. Er wordt daarnaast getracht een zo groot mogelijk per centum mensen aan het werk Te krijgen. Dit wordt onder andere door deeltijd-WW bewerkstelligt. In de loop new wave 2009 verkende heated kabinet de mogelijke invulling new wave een verhoging new wave de AOW-leeftijd. In een beleidsakkoord werd aangegeven dat de AOW-leeftijd new wave 65 naar 67 jaar verhoogd zou willen worden.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

In dot verslag wordt onderzocht wat deze verhoging werkelijk inhoud, wat voor gevolgen dot heeft voor de huidige economische situatie. Wat de argumenten zijn van de voorstander en wat de argumenten zijn van de tegenstanders van deze leeftijdsverhoging. Er bestaan natuurlijk veel meer alternatieven naast de verhoging new wave de AOW-leeftijd. Ook een aantal new wave deze alternatieven worden met elkaar vergeleken, de voor- nut nadelen. Het geheel wordt afgerond met een conclusie.

Algemene Ouderdomswet

De algemene ouderdomswet, afgekort AOW, staat voor een moisture dice in 1957 door J.G.Suurhoff werd geA?ntroduceerd. Hij was destijds curate new wave Sociale Zaken en Volksgezondheid in Nederland. Voor die tijd bestond Er een Noodwet Ouderdomsvoorziening, door Willem Drees ALSs curate van Sociale Zaken ingevoerd in 1947. Deze voorziening zorgde voor de een verstrekking new wave een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen boven de 65jaar zonder voldoende Eigen inkomen, totdat deze werd vervangen door de Algemene Ouderdomswet.

De AOW houdt in grote lijnen in digital audiotape een ieder dice in Nederland heeft gewoond nut ouder is dan 65jaar, het recht heeft op een collectief basispensioen. Dit is natuurlijk geen letterlijke definitie. Er zijn heel wat regels en voorwaarden aan deze moisture verbonden. Zo dient de pensioengerechtigde in Nederland Te wonen en niet in heated buitenland Te werken. De hoogte new wave het pensioen is afhankelijk van de situatie van de persoon aan wie dot pensioen gericht is. Zo krijgen alleenstaande een hoger per centum new wave het minimumloon uitgestrekt dan gehuwden.

Je hebt 100 % AOW opgebouwd ALSs je vanaf je 15e levensjaar tot je 65e levensjaar set verzekerd. Je bouwt dus 2 % per jaar op ( 50 x 2 % = 100 % uitkering ) . Heb je 15 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, dan heb je 35 ten 2 % = 70 % rechten op AOW opgebouwd nut is er een gemis van 30 % ( 15 jaar x 2 % ) .

Er is geen spaarrekening met jouw naam erop, maar iedereen betaalt voor iedereen ( omslagstelsel ) . Wat je nu afdraagt kan vrijwel direct opgemaakt worden. Deze algemene pot wordt gevuld via de volksverzekeringen dice voor jou worden afgedragen door je werkgever of uitkeringsinstantie. Vanaf je 65e hoef je deze niet meer Te betalen, vandaar ook dat de belastingdruk daalt ALSs je 65 dead set geworden.

Gevolgen new wave de vergrijzing

De AOW biedt de garantie dat er voor iedereen na pensionering een basisvoorziening gerelateerd aan het minimumloon bestaat. Dit betekent digital audiotape de AOW-uitkering ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar is en onafhankelijk blijft new wave het inkomen.

Door de kredietcrisis verslechteren de overheidsfinancien. Het kabinet grijpt dot aan om de AOW-leeftijd Te verhogen tot 67 jaar. Voor een belangrijk deel is de verslechtering new wave de overheidsfinancien een tijdelijk consequence ALSs gevolg van de tijdelijk oplopende werkloosheid en tijdelijk afnemende belastingopbrengsten. Als de crisis voorbij is, zal de werkloosheid naar verwachting weer dalen en nemen ook de inkomsten van de inkomstenbelasting, de BTW en de vennootschapsbelasting voor de overheid weer toe. De crisis maakt een structurele bezuiniging op de AOW dus niet onvermijdelijk. Het is wel een feit digital audiotape de AOW-kosten de komende jaren zullen stijgen vanwege de vergrijzing. Er is de komende periode sprake van aanzienlijke demografische verschuivingen. Mensen worden nu gemiddeld ouder dan een halve eeuw geleden: de levensverwachting van 65-jarigen is vanaf 1957 met ongeveer 3 jaar

gestegen tot gemiddeld 80 jaar. De voorspelling is dat deze stijging de komende 30 jaar in een trager pacing zal blijven doorzetten ( minder dan een half jaar stijging in een periode new wave 10 jaar ) . Verder zijn Er in de toekomst relatief minder mensen beneden de 65 jaar 10 opzichte new wave het aantal gepensioneerden dan in heated verleden. De verhouding tussen heated aantal 65-plussers en de potentiele beroepsbevolking tussen 18 en 64 jaar stijgt van 23 % nu naar circa 40 % in 2035. Het per centum zal vervolgens weer wat dalen, maar zich duidelijk op een hoger niveau dan 23 % stabiliseren. Maar in deze periode neemt niet alleen de vergrijzing toe. Ook de welvaart zal toenemen door een combinatie new wave stijgende arbeidsproductiviteit en een hogere arbeidsdeelname. Bovendien nemen door de stijging new wave de welvaart en de hogere belastingsopbrengsten over heated aanvullende pensioen ( de positieve keerzijde van de vergrijzing ) ook de overheidsinkomsten toe. De voorspellingen new wave het CPB over de vergrijzingssommen kennen een grote mate new wave onzekerheid, zeker op zo’n Lange termijn. Grote schokken, zoals bijvoorbeeld de kredietcrisis, zijn door het CPB niet voorspeld nut

hebben invloed op de uiteindelijke uitkomsten.

Twaalf argumenten tegen de bezuiniging op de AOW

De bezuiniging op de AOW is om tal new wave redenen onzinnig. Lees hier de twaalf belangrijkste.

1. De bezuiniging op de AOW treft vooral de lagere en middeninkomens

De AOW is een minimumuitkering voor iedereen: rijk en arm ontvangen een gelijk bedrag. Twee jaar minder AOW verlaagt het profijt zowel voor de minima ALSs voor de hoogbetaalde. Maar van de aangekondigde belastingverlaging ( of het voorkomen van belastingverhoging ) profiteert iemand met een hoog inkomen veel en iemand met heated minimumloon nauwelijks. Mensen met hogere inkomens kunnen zo makkelijker bijsparen om heated nieuwe AOW-gat Te overbruggen.

2. Laagopgeleiden betalen de rekening new wave de kredietcrisis

Hoogopgeleide mensen leven gemiddeld ruim zes jaar langer dan laagopgeleide mensen. Het verschil bedraagt zelfs 19 jaar ALSs je kijkt naar het aantal levensjaren waarin mensen de gezondheid ALSs goed ervaren ( bron: CBS, 2008 ) .

Laagopgeleiden leven dus niet alleen korter, maar brengen ook minder jaren door in goede gezondheid. Zo leven mensen met alleen de basisschool gemiddeld maar 50 jaar in goede gezondheid, terwijl mensen met hoger onderwijs ruim 69 gezonde jaren hebben Te verwachten.

Een verhoging new wave de AOW-leeftijd zal de grote verschillen tussen ( gezonde ) levensverwachting tussen lager- nut hogeropgeleiden verder scheef trekken. De toch Al kortere pensioentijd new wave lageropgeleiden wordt immers relatief sterker ingekort dan dice new wave hogeropgeleiden. De bezuiniging op de AOW gaat dus vooral 10 koste new wave lageropgeleiden. Lageropgeleiden krijgen minder jaren AOW dan hogeropgeleiden, terwijl ze vaak wel langer belastingen en premature babies hebben betaald omdat ze op jongere leeftijd beginnen met werken.

3. De stijgende kosten van de AOW worden overschat

De vergrijzingskosten worden door het Centraal Planbureau overschat. Het CPB gaat ervan uit digital audiotape de AOW en alle andere minimumuitkeringen in de komende 30 jaar zullen meegroeien met de verdiende lonen. Maar op footing new wave de wet wordt de AOW aangepast aan de contractlonen. De AOW wordt dus niet verhoogd met de incidentele loonstijging, zoals het CPB ten onrechte wel berekent. Bij een incidentele loonontwikkeling van 0,5 % per jaar in de periode 2010-2040 komen de AOW-kosten laager uit. Dat staat gelijk aan een AOW dice drie jaar subsequently ingaat! De sluipende uitholling new wave de AOW compenseert meer dan volledig de stijgende levensverwachting.

4. Aanvullende pensioenen gaan voor een steeds hogere belastingopbrengst zorgen

De financiering new wave de AOW wordt sterk bevorderd doordat de aanvullende pensioenen new wave het groeiende aantal 65-plussers een steeds hogere belastingopbrengst opleveren. Het gaat om ongeveer 4 miljard euro per jaar. Dit wordt nog vergroot door de houdbaarheidsbijdrage vanaf 2011. De excess belastingopbrengst dice hieruit voort zal vloeien, is ongeveer gelijk aan het financiele consequence digital audiotape voortvloeit uit het ophogen new wave de AOW-leeftijd met 2 jaar.

In de komende 30 jaar kunnen de vruchten worden geplukt new wave het feit digital audiotape de pensioenpremies aftrekbaar waren in de afgelopen 50 jaar. We hebben toen ALSs het ware gespaard om de AOW-uitgaven in de toekomst Te kunnen opvangen. Met het oog op de vergrijzingskosten is de handhaving new wave de aftrekbaarheid new wave pensioenpremies van groot belang. De huidige tegenvallers bij de pensioenfondsen laten zien hoe belangrijk het is dat Er een goede AOW bestaat. Het is van groot belang digital audiotape de verschillende pijlers van heated pensioenstelsel elkaar goed aanvullen.

5. De AOW-uitkering wordt met minimaal a‚¬ 25.000 uitgekleed

Dit komt bovenop de uitholling new wave de AOW ( zie Irish pound 3 hierboven ) . De hoogte van de AOW-uitkering bedraagt voor een alleenstaande ongeveer a‚¬ 12.500 per jaar. Een verhoging new wave de AOW-leeftijd met dainty jaar betekent dus digital audiotape mensen zo’n a‚¬ 25.000 inleveren. Gehuwden raken a‚¬ 35.000 per huishouden kwijt. Voor veel mensen is dit een enorm bedrag. Mensen met lagere- nut middeninkomens zijn voor hun inkomen helemaal of voor het grootste deel afhankelijk new wave de AOW en worden dus relatief sterk getroffen door de bezuiniging op de AOW.

6. Ook aanvullende pensioenen twee jaar subsequently

Het kabinet wil niet alleen bezuinigen op de AOW, maar tegelijkertijd ook op het aanvullend pensioen. In de bezuiniging die heated kabinet inboekt ( 0,7 % BBP ) wordt ervan uitgegaan digital audiotape de aanvullende pensioenen net ALSs de AOW worden verschoven naar 67 jaar. In totaal zouden werknemers dus dainty pensioenjaarsalarissen kwijtraken.

Pensioenpremies die uitgaan new wave een lagere pensioenrichtleeftijd dan 67 zijn – in zijn geheel – niet langer fiscaal aftrekbaar. De pensioenfondsen worden door het kabinet gedwongen om de pensioenrichtleeftijd te verhogen new wave 65 naar 67 jaar. Dit betekent een beperking new wave de toekomstige pensioenopbouw met maar liefst 10 a 15 procent. Deze maatregel treft niet alleen de lagere en middeninkomens, maar ook de hogere inkomens. Wie deze achteruitgang new wave aanvullend pensioen wil aanvullen, wordt gedwongen zich Te verzekeren via dure en risicovolle individuele regelingen.

7. Jongeren betalen de grootste rekening

Voorstanders van de bezuiniging op de AOW presenteren dit voorstel alsof het in het belang new wave jongeren is om de AOW-leeftijd Te verhogen. Maar uit verschillende varianten blijkt digital audiotape het grootste deel van de rekening juist bij de jongeren wordt neergelegd. Daarmee schuift het kabinet de rekening door naar de toekomst.

Een mogelijke discrepancy is dat jongeren tot 36 jaar de groep vormen die pas met 67 jaar AOW ontvangt. Tieners, twintigers en Begin dertigers betalen dus de grootste rekening. Zij leveren twee jaar AOW in, oftewel a‚¬ 25.000. De FNV wil niet digital audiotape de rekening eenzijdig wordt doorgeschoven naar jongeren. De stijgende kosten van de AOW dienen evenredig over de inkomensgroepen en over generaties te worden verdeeld.

8. Veel oudere werknemers worden werkloos, arbeidsongeschikt of komen in de bijstand

De verhoging new wave de AOW-leeftijd naar 67 jaar levert rond 2040 volgens heated kabinet een besparing op van 0,7 % new wave het BBP, doordat mensen new wave 65 nut 66 jaar geen AOW ontvangen. Maar daar staat tegenover digital audiotape een belangrijk deel new wave deze besparing zou wegvallen door excess kosten aan uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand.

Van de mensen tussen de 60 en 65 jaar werkt slechts 30 procent, van de 64-jarigen slechts circa 13 procent en van de 65-plussers ruim 2 procent. Werkgevers zijn erg terughoudend met heated aannemen van 60-plussers. In 2007 werd meer dan 80 procent new wave de vacatures vervuld door mensen jonger dan 40 jaar. Dit betekent digital audiotape de meerderheid van de mensen op 65-jarige leeftijd dice geen AOW-uitkering zou ontvangen, in de WW, WIA of in de bijstand terechtkomt of hier nog twee jaar langer in blijft.

Mensen van 55 jaar en ouder hebben ongeveer 15 % kans om binnen twee jaar na werkloosheid aan het werk te komen. De overige 85 % is langdurig werkloos geworden. Vooral mensen met een laager opleidingsniveau hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt. Voor deze groep is de kans om in een uitkering te belanden peg aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Met het verkorten van de WW en het aanscherpen new wave de WAO/WIA-keuring is de kans op bijstand groot. Volgens de regels zijn mensen echter verplicht om het eerst eigen spaargeld ( waaronder ook de eigen woning ) en heated inkomen van de spouse aan Te spreken voordat recht op een bijstandsuitkering ontstaat.

9. AOW-bezuiniging leidt tot lagere arbeidsproductiviteit

De eenzijdige aandacht voor de arbeidsdeelname gaat voorbij aan de noodzakelijke verhoging new wave de productiviteit. Bij een gelijkblijvend arbeidsaanbod is de groei van de productiviteit de motor van de economie. In de afgelopen jaren is de arbeidsproductiviteit jaarlijks met ruim 2 procent gestegen. De verhoging new wave de AOW-leeftijd zal mogelijk zelfs leiden tot een daling new wave de gemiddelde arbeidsproductiviteit. Er wordt door werkgevers nauwelijks geA?nvesteerd in scholing en loopbaanontwikkeling voor oudere werknemers.

In een moderne kenniseconomie is innovatie de sleutel voor welvaartsgroei. Het verbeteren new wave de scholing new wave de beroepsbevolking en investeringen in R & A ; D zorgen ervoor digital audiotape de overheidsfinancien verbeteren en de voorzieningen zoals de AOW betaalbaar zijn. De overheidsuitgaven aan onderwijs blijven al jarenlang achter bij het gemiddelde new wave de concurrerende OESO-landen. Hierdoor dreigt de concurrentiepositie van Nederland Te verslechteren. Verder hebben het kabinet en de werkgevers afgesproken om 3 % new wave het BBP Te bestemmen voor R & A ; D-uitgaven, maar zowel de overheid ALSs de werkgevers houden zich niet aan deze afspraak.

10. Het benadeelt mensen dice eerder zijn begonnen met werken

De bezuiniging op de AOW houdt geen rekening met heated arbeidsverleden new wave mensen. Er bestaan grote verschillen in de leeftijd waarop mensen beginnen met werken. Deze lopen op tot tien jaar of meer.

De registratie new wave het arbeidsverleden in Nederland is tot nu toe zeer gebrekkig. Instanties ALSs het CBS hebben geen gegevens beschikbaar. Hierdoor is heated onmogelijk om de AOW Te koppelen aan het arbeidsverleden. Een eventuele koppeling aan het arbeidsverleden leidt ook tot andere grote bezwaren. Op welke manier moet rekening worden gehouden met bijbaantjes new wave scholieren en studenten, vrijwilligerswerk, mensen met veel zorgtaken door chronische ziekte in de omgeving, een periode new wave gedwongen werkloosheid of een periode new wave arbeidsongeschiktheid? Op welke manier moet rekening worden gehouden met heated aantal gewerkte uren per hebdomad? Een registratie van gewerkte uren zal Er ook niet komen, want deze is bijzonder fraudegevoelig. En wat Te denken van sabbaticals of herintredende huisvrouwen of -mannen?

Verschillende politieke partijen willen heated AOW-recht koppelen aan het arbeidsverleden. Zo willen ze uitsluiten digital audiotape mensen ( op dot minute vooral vrouwen ) ook AOW opbouwen ALSs ze niet werken. Ze introduceren daarbij een inkomenseis voor volledige AOW-opbouw. De gebrekkige registratie new wave het arbeidsverleden betekent digital audiotape dergelijke plannen op de korte termijn niet kunnen werken. Bovendien werken deze plannen in het nadeel van de lagere inkomens die meer uur werken nodig hebben om de inkomenseis te kunnen halen. Met de invoering new wave het arbeidsverleden ALSs bepalend criterium is de AOW niet langer een volksverzekering, maar wordt het een werknemersverzekering.

Kortom, de FNV ziet praktische ( urenregistratie werkt niet ) en principiele bezwaren ( inkomensgrens is nadelig voor lagere inkomens en de AOW biedt geen gegarandeerd minimal meer ) .

11. Uitzondering voor zware beroepen is valse belofte

Volgens het kabinet zal een verhoging new wave de AOW-leeftijd 0,7 procent new wave het BBP opleveren. Dit komt neer op ongeveer 4 miljard euro. Het kabinet geeft aan een uitzondering Te willen maken voor mensen met zware beroepen. Maar heated kabinet geeft ook aan toch de volledige 0,7 % new wave het BBP in Te boeken. Ondanks de mooie woorden is er dus geen cent beschikbaar voor een regeling voor zware beroepen.

Daarom gaat de FNV ervan uit digital audiotape sprake is van een valse belofte door heated kabinet. Dat vermoeden wordt bevestigd door een uitspraak new wave curate Donner die er weinig voor voelt mensen met zware beroepen Te ontzien.

De belofte is ook vals omdat zo’n regeling niet valt uit Te voeren. Het is in de praktijk onmogelijk om een duidelijk onderscheid Te maken tussen ‘zware ‘ nut ‘gewone ‘ beroepen. In de praktijk hebben werkenden zware en minder zware taken. Er is niet alleen sprake new wave fysieke, maar ook new wave psychische belasting door een hoge werkdruk of ervaringen met agressie. Ook bestaan Er verschillen tussen mensen in heated aantal jaren digital audiotape work forces in een zwaar beroep heeft gewerkt en het aantal uren digital audiotape work forces per hebdomad in een zwaar beroep werkzaam is geweest. De FNV is er dan ook new wave overtuigd digital audiotape het kabinet de voorgestelde regeling met betrekking tot zware beroepen niet waar kan maken.

12. De bezuiniging op de AOW is een aantasting new wave een hoeksteen in de sociale zekerheid

De AOW is al 52 jaar een hoeksteen binnen de sociale zekerheid. De 65-jarige leeftijd is in de Wet Gelijke Behandeling gerechtvaardigd ALSs leeftijdsgrens, maar heated kabinet wil deze vervangen door een volstrekt arbitraire leeftijdsgrens. Minister Donner heeft aangegeven dat wat hem betreft de AOW-leeftijd zou moeten worden verhoogd naar 70 jaar. De AOW is al die tijd betaalbaar geweest omdat we met zijn allen bereid zijn gebleken om het basispensioen voor iedereen Te betalen. Het is onduidelijk waarom deze bereidheid nu ineens zou ophouden nut Er is geen enkel bewijs voor. Kiezers worden door dot kabinet niet in staat gesteld om hierover Hun mening te geven ( door middel new wave verkiezingen of een referendum ) . Voor heel veel mensen is de AOW-leeftijd een cruciaal onderdeel van de sociale zekerheid waar ze op terug kunnen vallen.

Het is wel bekend wat de leden van de FNV ervan vinden. De FNV heeft ze via een referendum onder andere gevraagd naar Hun mening over de bezuiniging op de AOW en een overgrote meerderheid van de strippers is heated hier niet mee eens. De FNV stelt huge digital audiotape er binnen de samenleving wel degelijk draagvlak bestaat voor een gezamenlijke financiering new wave de AOW voor de toekomst.

Argumenten voor:

De AOW is niet meer Te betalen

De vergrijzing is een bedreiging. Minder werkende mensen moeten de uitkering betalen voor steeds meer ouderen.

Op zaterdag 16 September 2000 maakte toenmalig PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert in een interview met De Telegraaf een grote ommezwaai. Het was een tijd new wave optimisme, van de nieuwe internet-economie, van eeuwige groei. De toonaangevende AEX beursindex bereikte eerder dice maand een recordstand new wave 702 punten. Melkert pleitte voor totale aflossing in een generatie new wave de Nederlandse staatsschuld van toen, omgerekend, 227 miljard euro. Dat was tot dan toe een VVD-standpunt. Met de aflossing new wave de staatsschuld wilde Melkert de financiering new wave de AOW veiligstellen. “We moeten de winst die nu wordt gemaakt voor de komende generaties vasthouden.”

Aflossing new wave staatsschuld is een illusie gebleken. Volgend jaar rekent het kabinet op 381 miljard euro schuld. Dat is heated gevolg new wave de economische crisis en het opgelopen financieringstekort. “Geld bestemd voor de toekomst is noodgedwongen hier en nu gebruikt” , schrijft curate Piet Hein Donner ( Sociale Zaken, CDA ) in een notitie over de AOW die hij in juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verhoging new wave de AOW-leeftijd moet 4 miljard euro opleveren.

Het kabinet heeft de AOW-leeftijdverhoging vastgesteld. In 2020 wordt het 66 jaar, in 2025 volgt een verhoging tot 67.

De AOW is van 1957. Elke Burger dice vijftig jaar in Nederland heeft gewoond, heeft er recht op, ongeacht het arbeidsverleden. De AOW is de basisvoorziening voor de pensioenen. Meer dan 90 procent new wave de werknemers spaart verplicht via de werkgever een pensioen bij elkaar. Daarbovenop is iedereen vrij om zelf excess te sparen bij een bank, via een verzekeringspolis of bijvoorbeeld een investering in een Eigen woning.

In juni heeft Donner in zijn AOW-notitie het waarom new wave de verhoging new wave de AOW-leeftijd uiteengezet. Het eerste hoofdstuk zet de toon: ‘De verzorgingsstaat onder druk ‘ . De kern van de boodschap is: “Als gevolg new wave de vergrijzing zullen niet alleen de pensioenlasten toenemen, maar ook de zorgkosten, terwijl de beroepsbevolking vanaf 2010 krimpt.”

Donners zin vat de drie hoofdargumenten rain trees. De naoorlogse babyboomgeneratie wordt op korte termijn 65 jaar. Dat betekent digital audiotape de kosten tot 2040 voor AOW en gezondheidszorg sterk stijgen, elk met 4 procent new wave het nationaal inkomen, becijfert het Centraal Planbureau ( CPB ) .

De AOW-uitkeringen kosten nu 27 miljard euro. Zij worden voor tweederde betaald uit een aparte heffing op de werkende bevolking. Eenderde komt rechtstreeks uit de belastingen. Juist de beroepsbevolking wordt onder invloed new wave de vergrijzing en het lage kindertal de komende decade relatief kleiner. In 1957 stonden tegenover elke AOW-gerechtigde ruim zes mensen tussen 20 en 65, nu is heated een op vier, in 2040 is het een op twee, schrijft Donner in zijn notitie.

Als Nederlanders niet langer doorwerken dreigen arbeidstekorten – om Te beginnen in de gezondheidszorg. Daar komen we nu al mensen tekort, schreef een commissie onder leiding van TNT-topman Peter Bakker. De commissie becijferde digital audiotape Nederland tot 2020 een half miljoen mensen excess in de zorg nodig heeft en een kwart miljoen in het onderwijs.

De buren doen het ook

De vergrijzing is een internationaal fenomeen. Iedereen zet zich schrap. Tot in China toe buigen politici, ondernemers, vakbonden nut adviseurs zich over de vraag hoe zij moeten reageren op de groeiende groep ouderen. Zelfs de Amerikanen, optimisten new wave huis uit, maken zich zorgen over de betaalbaarheid van bijvoorbeeld Hun zorgvoorzieningen. Zij verhogen de pensioenleeftijd naar 67. Volgens heated ministerie new wave Sociale Zaken hebben acht andere Europese landen anti-vergrijzingsmaatregelen genomen of gaan zij digital audiotape doen. Maar diverse landen met nijpender problemen, zoals een aantal Zuid-Europese landen, hebben nog niets gedaan. Economisch coincident Duitsland verhoogt de AOW-leeftijd vanaf 2012 in stappen naar 67 jaar. Niet iedereen heeft haast: de Britten en Denen beginnen ‘pas ‘ in 2024 met maatregelen.

We blijven langer gezond leven

Sinds de invoering new wave de AOW in 1957 is de levensverwachting met sprongen vooruit gegaan. Dat schept verplichtingen. Voor mannen van 65 jaar is de levensverwachting tussen 1950 en 2007 met 3,1 jaar gestegen tot 16,8 jaar, een toename new wave 23 procent. Voor vrouwen is de stijging in deze periode 44 procent: new wave 14,9 jaar naar 21,5 jaar.

Nederlanders willen langer werken

Werknemers hebben een dubbele moraal over langer werken. Zij zeggen eerder Te willen stoppen, bleek enkele jaren geleden uit onderzoek new wave Harry new wave Dalen en Kene Henkens. Maar dezelfde werknemers denken dat collega ‘s fit genoeg zijn om door Te werken. Het groepsdenken digital audiotape eerder stoppen de norm moet zijn, wordt nog eens gestimuleerd door onverschillige werkgevers.

Het animo om door Te werken is de laatste drie jaar opmerkelijk gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden ( NEA ) new wave TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de totale werkende bevolking wil 36 procent doorwerken tot 65 jaar, digital audiotape is 15 procentpunt meer dan in 2005. In de zakelijke dienstverlening, onderwijs en financiele diensten ligt heated per centum iets hoger, maar in de bouw en industrie duidelijk laager. De groeiende respons voor doorwerken tot 65 jaar komt vooral uit de groep werkenden new wave 25-54 jaar. Van alle werknemers is 12 procent bereid ook na zijn 65ste door Te werken. De onderzoekers voor NEA hebben daarbij niet gevraagd naar voltijd- of deeltijd doorwerken.

De Nederlanders verwachten overigens al jaren dat de AOW-leeftijd tot 67 jaar wordt opgetrokken, blijkt uit de massa-enquetes van 21minuten.nl in de afgelopen drie jaar. Nederlanders willen zelf het liefst met 62 jaar stoppen, maar denken digital audiotape zij in de praktijk pas op hun 65ste kunnen ophouden.

Doorwerken is gezond

Na Hun pensioen gaan mensen ongezonder leven. “Men wordt minder actief en dikker en lijkt het Er eens goed new wave Te nemen” , schreef hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert ( UMC St Radboud, Nijmegen ) vorige maand in deze krant. Hij concludeert digital audiotape doorwerken in twee opzichten gunstig is: het levert het individu meer geld op en het pakt positief uit voor zijn gezondheid. De samenleving profiteert daar zelf ook bitty new wave: het tempert zorgkosten en verhoogt het nationaal inkomen en het draagvlak voor collectieve voorzieningen ALSs onderwijs, gezondheidzorg en AOW.

Alternatieven:

De vakbonden hadden ALSs alternatief voor de bezuiniging new wave 4 miljard: verhoging new wave het toptarief new wave de belastingen, afschaffing new wave de aftrek van hypotheekrente voor huizen boven een miljoen euro, hogere inkomens zouden meer Eigen bijdragen in de zorg moeten betalen. Deze alternatieven werden door de Sociaal-Economische Raad ( SER ) afgewezen. Vlak voor de deadline kwamen de vakcentrales met een nieuw voorstel. 65 jaar blijft de AOW- leeftijd. Daarna kan er sprake zijn new wave een flexibele AOW tussen 65 nut 70 jaar. Mensen die willen, mogen doorwerken. Het automatisch ontslag op 65 moet daarom uit de cao worden geschrapt. Daarnaast moet de participatie van 62-plussers worden gestimuleerd.

Houdbaarheidsbijdrage AOW

De FNV wil digital audiotape iedereen naar draagkracht een bijdrage levert aan de financiering new wave de AOW. Nu is heated nog zo digital audiotape welvarende gepensioneerden minder bijdragen dan werkenden met eenzelfde inkomen. Het kabinet heeft Al besloten om vanaf 2011 geleidelijk een houdbaarheidsbijdrage in te voeren voor de AOW. Dit levert op termijn circa 0,5 % BBP op. Tussen de bruto AOW new wave circa 9.000 euro en de tweede belastingschijfgrens

new wave 18.000 euro is deze bijdrage niet new wave toepassing. Deze maatregel zou zodanig kunnen worden aangepast dat 65-plussers met de hogere en hoogste inkomens een volledige houdbaarheidsbijdrage betalen en digital audiotape lagere inkomens via een inkomensafhankelijke toeslag of ouderenkorting worden gecompenseerd voor een volledige heffing. De aanvullende houdbaarheidsbijdrage voldoet aan alle drie door de FNV gestelde uitgangspunten

voor een rechtvaardiger alternatief. Volledige fiscalisering met inkomenscompensatie voor de

lagere inkomens is mogelijk door de AOW-premie geleidelijk volledig Te vervangen door belastingheffing.

( Opbrengst: 0,2 % BBP of 1,2 miljard )

Keuzevrijheid in de AOW

Op dot minute Kent de AOW een vaste leeftijdsgrens, ongeacht of work forces langer doorwerkt of niet. De FNV kan zich voorstellen digital audiotape in de toekomst meer keuzemogelijkheden binnen de AOW worden opgenomen. Een voorbeeld hiervan is deeltijd-AOW voor mensen dice ervoor kiezen om de laatste jaren van de loopbaan in deeltijd door Te werken. Ook meer keuzevrijheid 10 aanzien new wave de AOW-leeftijd is een mogelijkheid. De normleeftijd blijft ongewijzigd op 65 jaar, zodat iedereen vanaf 65 jaar een volledige AOW kan ontvangen.

Het vrijwillig uitstellen new wave de AOW levert per jaar een hogere AOW-uitkering op, maar het wordt voor mensen ook mogelijk om eerder dan 65 jaar AOW Te ontvangen ALSs ze geen aanvullende uitkering nodig hebben.

Doorwerkbonus

Het kabinet heeft in de begroting 2009 een doorwerkbonus geA?ntroduceerd voor werknemers die na hun 62ste doorwerken. De doorwerkbonus komt bovenop de verhoogde arbeidskorting voor werknemers die 57 jaar of ouder zijn. Deze fillip komt in zeer belangrijke mate 10s goede aan mensen die zonder de bonus ook al wel zouden hebben besloten om door Te werken. Voor de groep die kan doorwerken tot 67 jaar loopt de bonus op meer dan a‚¬ 12.000. In feite is dit een indirecte pensioenaanvulling die ook wordt betaald door mensen die niet langer kunnen doorwerken. Er is al een driedubbele stimulans om langer door Te werken,

want langer doorwerken leidt en tot meer loon en tot meer pensioenopbouw en via oprenting new wave de pensioenuitkering tot een hoger pensioen. De doorwerkbonus is dus niet nodig om langer doorwerken te stimuleren. De doorwerkbonus en de bestaande arbeidskorting voor oudere werknemers kunnen worden samengevoegd tot een nieuwe regeling. ( Opbrengst: 300 miljoen )

Lijfrenteaftrek nut FOR

De lijfrenteaftrek is vergelijkbaar met het aftoppen new wave het pensioensparen met heated verschil digital audiotape de lijfrenteaftrek alleen geldt bij een bestaand pensioentekort. De kwaliteit new wave veel regelingen staat onder druk door hoge kosten en risico ‘s voor deelnemers. De FNV stelt voor deze Te beperken. De fiscale oudedagsreserve ( FOR ) is een persoonlijke pensioenvoorziening voor ondernemers. De fictieve pensioenaftrek kan worden vervangen door feitelijke pensioenaftrek. ( Opbrengst: 500 miljoen )

Het kabinet treft terecht maatregelen om de excessieve groei new wave topinkomens Tes beperken

Onderdeel daarvan kan zijn om bijvoorbeeld boven de ‘Wellink-norm ‘ grenzen Te stellen aan de aftrekbaarheid van de pensioenpremie ( geen eindloonregelingen, geen reparaties over oude dienstjaren, geen pensioenexitregelingen

e.d. ) . ( Opbrengst: 100 miljoen )

Conclusie:

Het verhogen new wave de AOW-leeftijd new wave 65 jaar naar 67 jaar helpt Nederland niet uit de

economische crisis. Het voorstel is om de AOW-leeftijd vanaf 2011 moose jaar met een maand Te verhogen. Op dice manier is de 67 pas in 2035 bereikt. Er is geen enkele econoom dice de crisis zolang doortrekt. Ik heb daarom geen idee waarom de link wordt gelegd tussen de AOW-leeftijd en de economische crisis.